Tuesday, 21 January 2020

10th Social Science Important Pdf FIles 2019-20

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (PDF)
KSEEB Model QP & Analysis
ಸಿದ್ಧತೆ 10 set Qp Kan Med
Siddate 10 set Qp Eng Med
ಸವಿಮಿತ್ರ SS Notes
ಅನನ್ಯ Themewise QPs
ಚೇತನ KSEEB QP & Ans
KSEEB Model QP & Ans
ಅನ್ವಯಿಕಾ Question Bank
ಸಾಧನಾ FA 1-4 Qps
ವಿಜೇತ UT QPs 
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 10 Set
ಯಾದಗಿರಿ Model QP 5 Set